Grantové řízení Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím 2019

Vážení žadatelé o příspěvek z grantu pro organizace,

letošní hodnocení grantu bylo nesmírně složité. Přihlásilo se rekordní množství žádostí, přičemž rozpočet vyhrazený pro rok 2019 byl omezenější, než v letech předchozích. Velká většina žádostí by si podporu zasloužila, prezentované projekty jsou potřebné, dobře strukturované, přesně cílené. O to těžší bylo rozhodování.

Organizace, které jsme se nakonec rozhodli podpořit, se zaměřují především na každodenní pomoc rodinám pečujícím o dítě s hendikepem. Pro tuto cílovou skupinu podpoříme i letní pobyty - vnímáme, jak důležité je takové odlehčení pro pečující. Bohužel se letos nedostalo na hiporehabilitace a příspěvky na vybavení stacionářů a škol, neznamená to ale, že bychom nechápali jejich význam.

V oblasti podpory dětí sociálně znevýhodněných jsme naší pomoc směřovali ke vzdělávání a celoročním mimoškolním aktivitám dětí. Snažili jsme se podpořit i sanaci rodiny, ve které děti žijí. Mrzí nás, že se letos nedostalo na služby doprovázení a dobrovolnické aktivity, určitě se budeme snažit podpořit je v blízké budoucnosti.

Děkujeme všem, kteří se do grantu přihlásili, Vaší práce si velmi vážíme.

Za tým Nadace AGROFERT,
Zuzana Tornikidis, ředitelka

 

Grantové řízení PODPORA Dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím 2019
Ev. číslo Název organizace (sídlo) Předmět žádosti Kraj Schválená výše podpory
2 NATAMA, o.p.s. poradenské a terapeutické služby pro děti, rodiny, adoptivní a pěstounské rodiče. Pomoc dětem, které zažily rané trauma. Příspěvek na aktivity zaměřené na děti trpící následky traumat v dětství. Praha 100 000 Kč
7 PARENT PROJECT, z.s. "Nejste sami" - podpora rodin s dětmi s nervosvalovým onemocněním, terénní práce a odlehčovací a edukační pobyt Ústecký 80 000 Kč
8 VESPOJENI, z.s. podpora bydlení dětí odcházejících z dětského domova a klientů s mentálním postižením Domu sv. Vavřince Charity Plzeň. Plzeňský 50 000 Kč
10 Médea - z.s. Hlinsko Provoz Střediska volného času POHODA a POHODA COOL pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s poruchami chování a rizikovou a delikventní mládež. Pardubický 50 000 Kč
15 Centrum sanace rodin - spolek sociální služba sanace rodin v Táboře a okolí ambulantně, ale především v terénu. Příspěvek na mzdové náklady. Jihočeský 50 000 Kč
17 ANGELMAN CZ, spolek třídenní setkání rodin pečujících o dítě s Algelmanovým syndromem. Moravskoslezský 23 760 Kč
18 Pomoc rodinám, z.s. pomoc sociálně slabým rodinám na Dačicku, zvyšování rodičovských kompetencí. Terénní služby rodinám. Jihočeský 15 000 Kč
20 Oblastní charita Most, církevní právnická organizace realizace volnočasových aktivit v Nízkoprahovém centru Zastávka pro sociálně vyloučené děti v Duchcově. Děti z nepodnětného prostředí, rodičů dlouhodobě žijících na sociálních dávkách. Ústecký 30 000 Kč
22 End Duchenne z.s. a) projekt vzdělávání, poradenství a provázení rodin v celé ČR - přímá práce pěti mentorských rodin v regionech b) rehabilitační pobyt pro cca 10 rodin pacientů se zaměřením na praktické ukázky nových metod fyzioterapie, vzdělávání, respitní péče pro rodiče, výměna zkušeností. V prostředí uzpůsobeném pacientům na ventilační podpoře. Liberecký 55 000 Kč
25 Centrum pro dětský sluch Tamtam, .o.p.s. Příspěvek na mzdové náklady a na pořízení inteligenčního neverbálního testu, který je určen pro děti 2 - 7 let. Dále pomůcky na rozvoj sluchového a prostorového vnímání. Praha, celá ČR 100 000 Kč
28 Dům tří přání, z. ú. zajištění pobytových služeb v Domu Přemysla Pittra pro děti, který pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám. Konkrétně na mzdové náklady vychovatele a část mzdových nákladů na sociálního pracovníka v pobytové části. Praha 100 000 Kč
30 Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s. psychorehabilitační pobyty pro děti a mládež se zdravotním postižením. Týdenní zimní tábor, 14 denní letní tábor a 5 víkendových pobytů. Zároveň forma odlehčovací služby pro pečující rodiče. Královehradecký 50 000 Kč
31 Komunitní centrum, Říčany o.p.s. projekt Spolu doma - rodinná asistence, sociálně-aktivizační služby pro rodiny, pověření pro výkon sociálně právní ochrany dětí pro celý SČ kraj. Pomoc dětem ohroženým prostředím, ve kterém vyrůstají a dětem s mentálním nebo jiným zdravotním hendikepem. Středočeský 50 000 Kč
33 Porozumění Litvínov, z.s. Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením Klubíčko, existuje od 2004, zajišťuje doplňkovou péči, volnočasovou a rodinnou rehabilitaci pro rodiny pečující o dítě s postižením. Klubové prostory jsou přístupné i veřejnosti. Ústecký 50 000 Kč
36 Farní charita Lovosice, církevní právnická osoba podpora dětí žijících a azylovém domě v Lovosicích a to jak přímo, tak přes podporu jejich matek. Aktivity jsou zaměřené na potírání socioekonomických stigmat a vymanění ze sociální exkluze. Ústecký 50 000 Kč
39 Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. projekt Služby pro rodiny s dětmi ve spolupráci s OSPOD poskytuje podporu a pomoc rodinám s dítětem v ohrožení - sanace rodiny, terapie dětí a rodin, práce s dětmi vězněných rodičů, zlepšování rodičovských kompetencí, asistovaný kontakt. Olomoucký 100 000 Kč
47 Dživ Lačeš, z.s. náklady na zájmové kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Moravskoslezský 75 000 Kč
48 Dětský domov Husita, o.p.s. Systematická práce s biologickými a hostitelskými rodinami či jinými příbuznými dětí umístěných v DD dle jejich individuálních potřeb. Středočeský 100 000 Kč
51 Začít spolu, z.s. práce s rodinou a dětmi, která zajišťuje zdravý vývoj a posilující vztahy dětí a rodiny. Cílem je dlouhodobá podpora a prevence rodiny ve vzdělávacím a výchovném působení. Konkrétně: a) vzdělávací s komunitní místnost pro děti v předškolním vzdělávání a prvním stupni zš, Především doučování dětí b)pracovně výchovná činnost a volnočasové aktivity, včetně příměstských táborů pro děti z Broumovska a Náchodska. Královehradecký 50 000 Kč
52 NONA 92, o.p.s. doprava mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují. Královehradecký 50 000 Kč
53 Volno, z. ú. odlehčovací služby pro rodiny pečující o dítě nebo dospívajícího člověka s autismem, mentálním postižením a kombinovaným postižením. Středisko respitní péče Kolín. Středočeský 100 000 Kč
55 ADAM - autistické děti a my, z.s. podpora celé rodiny. Děti pravidelně dochází na terapie, v létě na příměstské tábory a terapeuticko - edukační víkendové pobyty. Moravskoslezský 75 000 Kč
56 Kostka Krásná Lípa, po. Terénní služby sociálně aktivizačních služeb pro rodiny v dlouhodobě krizové sociální situaci v 18 obcích ve Šluknovském výběžku. Ústecký 50 000 Kč
60 ITY, z.s. Příspěvek na zajištění platu pracovníků v přímé péči (koordinátor, osobní asistenti, sociální pracovník a canisterapeut) pečujících o osoby s poruchou autistického spektra nebo o osoby s mentálním, tělesným a smyslovým handicapem.
Příspěvek na provozní náklady Respitního centra.
Moravskoslezský 28 000 Kč
63 APLA Jižní Čechy, z. ú. rozšíření sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny z Jihočeského kraje, terénní a ambulantní služba. Jihočeský 75 000 Kč
66 Středisko rané péče Olomouc podpora vývoje dětí s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením, včetně dětí s PAS, od narození do 7 let v Olomouckém kraji. Olomoucký 50 000 Kč
67 Centrum Hájek, z. ú. projekt "Co víc spolu ještě dokážeme" pomůže dětem s těžkým kombinovaným postižením od 1 do 15 let prostřednictvím služeb speciálního pedagoga rozvíjet jejich individuální schopnosti a nacházet nové možnosti rozvoje. Plzeňský 60 000 Kč
69 Středisko rané péče Brno podpora rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Jihomoravský, Vysočina, Zlínský 50 000 Kč
75 Auxilium, o.p.s. odlehčení rodinám s dětmi s nejtěžším stupněm postižení jako začátek sdílené péče. Osm odlehčovacích pobytů. Zlínský 100 000 Kč
76 Janus, z.s. projekt Doprovázení samostatným životem pro děti z dětského domova Vranov při vstupu do samostatného života. Práce se skupinou a individuální podpora. Do projektu vstupují děti od 12let. Jihomoravský 50 000 Kč
77 Oblastní charita Most, církevní právnická osoba centrum pro děti Janováček poskytuje dětem v předškolním věku ze sociálně znevýhodněného prostředí Janova přípravu na školní docházku. Cílem je zapojit i rodiče a připravit je na jejich roli ve vzdělávání dětí. Ústecký 50 000 Kč
78 Sdružení rodičů a přátel střediska DAR, z. ú. odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s těžkým zdravotním postižením, vždy jeden víkend v měsíci, v případě tíživé situace kdykoliv. Praha 60 000 Kč
79 HEWER, z.s. osobní asistence pro osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením v Praze, Ústeckém, Středočeském, Královehradeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Klienti do 26 let. Praha 50 000 Kč
83 Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú./EDA cz, z. ú. podpora rodin dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, komplexní poradenské služby zaměřené na vzdělávání a integraci dětí. Praha 100 000 Kč
85 Občanské sdružení Logo, z.s. projekt "Vídáme se pravidelně aneb spolu je nám dobře". Soubor služeb pro osoby s poruchou komunikace a hybnosti. Služby rané péče. Pravidelní setkávání rodin s dětmi (10 setkání a dva 5denní pobyty) za účasti odborných pracovníků. Jihomoravský 50 000 Kč
86 SANANIM, z. ú "Komplexní péče o dítě a rodinu" - ochrana dětí závislých rodičů a zvýšení rodičovských kompetencí. Praha 55 000 Kč
87 Šance pro Tebe, z.s. projekt zaměřený na děti z ubytoven a vyloučených lokalit Chrudimska - předškolní příprava dětí, pedagogická podpora a zážitkové a preventivní aktivity. Pardubický 80 000 Kč
88 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú. Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek pro děti 5 - 21 let. Praha 100 000 Kč
93 Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. Mediace a rodinné konzultace pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením, konkrétně osobní asistence, odlehčovací služba, integrační klub, rodinné poradenství, půjčovna pomůcek Moravskoslezský 100 000 Kč
94 Národní ústav pro autismus, z. ú.. (NAUTUS) Odlehčovací služby pro rodiny dětí s PAS: odlehčovací pobyty v respitním centru během celého týdně, víkendové pobyty, letní tábory. Praha 100 000 Kč
97 Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s. odlehčovací pobyt pro rodiny s dětmi s mukopolysacharidosou. Olomoucký 100 000 Kč
99 Centrum J.J. Pestalozziho podpora aktivit Poradenského centra pro děti od 6 do 26 let z dětských domovů, výchovných ústavů a pěstounské péče. Nastavená vazba pokračuje i po odchodu dětí z ústavní péče. Konkrétně víkendové pobyty, skupiny osobnostního rozvoje, interaktivní a vzdělávací semináře, individuální konzultace, doprovázení a síťová setkávání. Pardubický 80 000 Kč
101 ICOS Český Krumlov příspěvek na udržení stávající kapacity a kvality služby Podpora rodina dětí v ohrožení v příhraničních regionech. Konkrétně komplexní poradenství, včetně terapie, terénní práce v rodinách, asistované kontakty, mediace, případová práce. Jihočeský 100 000 Kč
103 Rodinné integrační centrum, z.s. Pomoc a podpora pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a mladé dospělé s PAS ve věku 1 - 26 let na území Pardubického kraje. Příspěvek na mzdy sociálních pracovnic. Pardubický 50 000 Kč
104 Cestou necestou, z.s. projekt Dítě v hlavní roli: poskytování komplexních služeb dětem ohroženým syndromem týrání, zneužívání či zanedbávání. Konkrétně vyhodnocení ohrožení a potřeb dítěte, poradenství pro rodiče, individuální a rodinné terapie. Praha 70 000 Kč
108 Dívčí katolická škola příspěvek na mzdové náklady sociální pracovnice školy pro děti z extrémně těžkého sociálního prostředí a žáky s mentálním postižením Praha 100 000 Kč
109 Letní dům, z. ú. "Doma v rodině" - preventivní práce a podpora dětí a jejich biologických rodin v tíživé životní situaci. Příspěvek na materiálové, nemateriálové a osobní náklady. Praha 100 000 Kč
114 Host pro NelhoStejnost, z.s. projekt "Jedeme v tom všichni společně", aktivní podpora rodin v obci a okolí, jedná se o rodiny žijící dlouhodobě v nevyhovujících sociálních podmínkách. Práce je zaměřena na celou rodinu. Ústecký 50 000 Kč
115 Země lidí, o.p.s. realizace odlehčovacích víkendových a táborových pobytů pro děti a mládež s tělesným a kombinovaným postižením. Odlehčení pro pečující. Praha 100 000 Kč
116 Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. provoz sociální služby Klubu CF, poskytuje odborné sociální poradenství, především edukaci rodičů a psychosociální podporu. Týdenní edukační pobyty pro rodiče nově diagnostikovaných pacientů. Praha 100 000 Kč
119 Asociace přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klub Paprsek podpora registrované sociální služby odborného sociálního poradenství, konkrétně na mzdové náklady pracovníků. Volnočasové aktivity v rámci Klubu Paprsek. Jihomoravský 30 000 Kč
120 Handicap Zlín, z.s. zapojení dětí s hendikepem do volnočasových aktivit, především pobytové aktivity, plus 7 nepobytových aktivit a pravidelná klubová činnost ve 4 kroužcích Zlínský 50 000 Kč
122 Dětské centrum Čtyřlístek, p.o. poskytování krátkodobé a dlouhodobé péče dětem s onemocněním vyžadujícím zvýšenou ošetřovatelskou či paliativní péči, konkrétně dovybavení zařízení v Havířově koupacím lůžkem a přesouvací podložkou pro nepohyblivé děti. Služba nabízena rodičům, kteří mají doma postižené dítě a potřebují si odpočinout nebo něco vyřídit. Také dlouhodobé umístění v případech, že rodiče již péči nejsou schopni zvládnout. Moravskoslezský 36 999 Kč
124 Smíšek, z.s. projekt navazuje na pravidelnou činnost v rámci integračních školiček. Práce speciálního pedagoga a terénního sociálního pracovníka přímo v rodinách, zejména v rodinách rodičů s nižším intelektem. Praha 50 000 Kč
130 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Jablonec nad Nisou Sociální automobil - denní přeprava těžce zdravotně postižených dětí do škol, projekt realizován od r.2000 nepřetržitě. Liberecký 89 000 Kč
131 ANULIKA, z.s. projekt Podpora pečující rodiny zajišťuje celoročně bezplatnou pomoc, podporu a poradenství a doprovázení pečujícím a pozůstalým. Moravskoslezský 50 000 Kč
132 Farní charita Týn nad Vltavou, evidovaná právnická osoba projekt SOS rodina pro děti z registru OSPOD, práce sociální pracovnice v rodině. Jihočeský 20 000 Kč
133 Jsme tady, o.p.s. centrum denních služeb pro mladé lidi s tělesným a zrakovým postižením. Příspěvek na pokrytí části mzdových nákladů osobních asistentů a na přírodní hudební nástroje. Olomoucký 50 000 Kč
137 Společnost pro ranou péči. z.s. poskytování služeb rané péče rodinám v Praze, Středočeském a Karlovarském kraji. Praha 50 000 Kč
144 Cesta bez bariér, spolek dopravní služba pro zdravotně postižené děti a dospělé obnovena v roce 2018 v nájemních prostorách s bezbariérovou úpravou, příspěvek na nájem. Moravskoslezský 24 000 Kč
147 Centrum Locika, z.ú. přímá odborná a specializované pomoc dětem z Prahy a Středočeského kraje, které zažívají násilí. Praha 100 000 Kč
152 Sdružení Neratov, z.s. organizace nabízí chráněné bydlení, základní školu speciální a chráněnou dílnu pro osoby s různým postižením, nyní rozšíření služby o odlehčovací služby pro rodiny - denní stacionář a 4 pokoje pro dlouhodobější pobyty. Královehradecký 100 000 Kč
153 Vavřinec, z.s. podpora sociálně znevýhodněných dětí v lounském okrese prostřednictvím sociálních služeb - azylový dům pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby a odborně sociální poradenství. Ústecký 80 000 Kč
154 Dětský klíč Šumperk podpora rodin s dítětem s PAS, odlehčovací služba pro rodiny formou krátkodobého pobytu dítěte mimo domov, v odlehčovacím bytě. Ten je určen vždy pro jednoho klienta. Olomoucký 60 000 Kč
156 Za sklem, o.s. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, rozšíření a vybavení nových prostor. Organizace má tři centra - Praha a Zlín, nově i Olomouc. Zlínský 70 000 Kč
159 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Nízkoprahová přípravka pro děti ve věku 4 až 10 let - Klubík Kapka. 4 ambulantní kluby v Plzni, Domažlicích, Rokycanech a Dobřanech, dále mobilní terénní forma těchto klubů v česko-bavorském příhraničí. Plzeň 60 000 Kč
164 Péče bez překážek, z.s. třídenní kurz kinetické mobilizace pro rodiče dětí s postižením - pečující se naučí šetrné manipulaci s postiženými dětmi, aby minimalizovali jejich bolest a sebe maximálně ochránili před přetížením. Spolek vznikl z neformální svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Praha 50 000 Kč
166 Cestou vůle, z.s. náklady na nájem a provoz pronajatých prostor - klubovna rodin a dětmi se zdravotním a mentálním hendikepem. Jihočeský 28 023 Kč
167 S.T.O.P., z.s. podpora vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí: 1. Doučování 2. Terénní pedagogický pracovník 3. Program podpory dětí 1. st. 4. Podpora žáků při přechodu ze ZŠ na SŠ 5. Pedagogická pohotovost Moravskoslezský 80 000 Kč
169 Diakonie ČCE - středisko Vsetín projekt Mozaika - poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z nepodnětného a sociálně vyloučeného prostředí Zlínský 100 000 Kč
176 Kleja, z.s. Předškolní klub Klíček - vzdělávání a zapojení romských dětí v předškolním věku z vyloučených lokalit Ústí nad Labem Ústecký 50 000 Kč
177 Romano jasnica, z.s. podpora stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Lounech, Postoloprtech, Krupce a Teplicích. Služba je zajišťována terénní a ambulantní formou. Ústecký 50 000 Kč
178 Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, o.p.s. doprovázení dětí a mládeže s postižením do škol a školských zařízení a stacionářů v ČB. 12 vozů, 11 z nich má úpravu pro převoz na vozíku. Devět tras 2x denně. Příspěvek na mzdové náklady, opravy vozů, na obnovu oděvů s reflexními prvky. Jihočeský 100 000 Kč
182 Amalthea, z.s. Projekt Cesta k dítěti - psychologické a terapeutické služby pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči, často děti s traumatickým začátkem života. Pardubický 100 000 Kč
184 Klubíčko Beroun, z.ú. Klubíčko založili a vedou rodiče postižených dětí, provozují částečně bezbariérový penzion ve Vráži u Berouna (17 lůžek), kde poskytují sociální služby - týdenní stacionář, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby, terapie. Integrované volnočasové aktivity, vzdělávání pečujících osob, informační servis. Sociální podnik Klubák. Středočeský 100 000 Kč