Grantové řízení 006/2016 - PODPORA PROJEKTŮ SMĚŘUJÍCÍCH K BUDOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH VZTAHŮ MEZI SENIORY A MLADÝMI LIDMI/DĚTMI 2016

Jak jsme vybírali žádosti, které podpoříme?

Při hodnocení grantu jsme se soustředili na to, zda se skutečně jedná o mezigenerační aktivitu -  tedy činnost, kde jsou aktivní obě generace zároveň, spolupracují spolu.  V několika případech jsme měli na stole projekty, které se nám sice svým obsahem velmi líbily, nicméně nesplňovaly právě tuto podmínku. Proto jsme se rozhodli je v rámci grantu nepodpořit. Jinými slovy: podpořené projekty jsou skutečně zaměřené na aktivní setkávání obou generací, mezigenerační přesah není jen jejich vedlejším produktem.

Dalším významným kritériem je dlouhodobá práce s oběma skupinami, tedy pravidelná setkávání starší a mladší generace.

V neposlední řadě grantová komise posuzuje i kvalitu zpracování projektu. Zde bych chtěla upozornit všechny žadatele, že přesto, že vy sami svůj projekt dobře znáte, grantová komise o něm čte ve většině případů poprvé. Je tedy třeba popsat o co se jedná, jak přesně projekt funguje, a kdo je do projektu zapojen. Věřte, že chvíle času navíc věnovaná zpracování projektu,  se obvykle vyplatí.

Děkujeme všem, kteří se do grantu zapojili a blahopřejeme vítězným projektům! ZT

 

Ev. číslo Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika) Schválená výše podpory 
2 Domov pro seniory Vrbno, p.o. (Vrbno pod Pradědem) "Mezi námi" - děti z mateřské školy pravidelně dochází do domova pro seniory a senioři do mateřské školy. Příspěvek na materiál k setkávání (např. sportovní potřeby, papíry, PHM, vstupné, občerstvení atd.).  66 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, p.o. (Litoměřice)  "Mezigenerační mosty z hudby" - setkávání při zpěvu a hudbě mezi seniory a dětí/mládeže ve věku 18 měsíců až 26 let. Příspěvek na mzdové náklady, spotřební materiál (propagační letáky, kšandy), občerstevní a ostatní služby (nájem, hudební skupina, OSA).  54 140 Kč
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích (Myslibořice)  Společné aktivity klientů Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích, aktivních seniorů z Obce Myslibořice a dětí z místní ZŠ a MŠ. Příspěvek na kancelářské a výtvarné potřeby, keramické potřeby, drobné ceny a na občerstvení.   32 000 Kč
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč (Třebíč) "Poradna Ruth Třebíč" - realizace aktivit, které pomohou navázat nebo obnovit spolupráci mezi generacemi, uvědomit si potřeby širší rodiny a podpořit i nebiologickou mezigenerační spolupráci. Příspěvek na osobní a provozní náklady.   100 000 Kč
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. (Hradec Králové) "Nepatříme do starého železa" - besedy seniorů pro žáky základních a středních škol. Příspěvek na mzdové náklady, materiál a pohonné hmoty.  44 000 Kč
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. (Praha)  "Program 3G" - dobrovolnický mentoringový program, jehož smyslem je pomoci vytvořit bezpečně přátelský vztah dítěte/rodiny s jedním dospělým dobrovolníkem starším 50 let. Příspěvek na materiálové, nemateriálové a osobní náklady.   71 760 Kč
Educante, z.s. (Kyjov)  "4G" - prostor určený pro aktivní trávení volného času, vzdělávání a předávání tradic. Příspěvek na vybavení centra nábytkem a zařízením, vytvoření Senior webu a na náklady na provoz.   100 000 Kč
Oblastní charita Jičín (Jičín, Nová Paka) "Dobrovolnický projekt 3G" - projekt, který nabízí seniorům příležitost navázat nové vztahy a aktivně se zapojit do života společnosti. Příspěvek na personální zabezpečení a propagaci projektu.   36 065 Kč
10  Zookontakt Rebeka, z.s. (Třebíč - Pokojovice)  „Kam nedojde senior doběhne to junior - u nás se najdete“ - ergoterapie a zooterapie. Příspěvek na zřízení pracovního místa a krmivo pro zvířata.   100 000 Kč
11  RADKA, z.s. (Kadaň)  "Program 3G" - dobrovolnický mentoringový program, jehož smyslem je pomoci vytvořit bezpečně přátelský vztah dítěte/rodiny s jedním dospělým dobrovolníkem starším 50 let. Příspěvek na materiálové, nemateriálové a osobní náklady.   50 000 Kč
12  Komunitní centrum Archa, pobočný spolek Spolku PORTAVITA, z.s. (Ostrava - Poruba)  "Senioři online" - zlepšení počítačové gramotnosti seniorů se zaměřením na osamělé seniory, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku sociálního vyloučení. Příspěvek na mzdové náklady a na jízdné pro studenty.   79 400 Kč
15  Celé Česko čte dětem, o.p.s. (Praha, Brno, Karviná)  „Babička a dědeček do školky“ - zapojení seniorů do aktivního života a posílení mezigenerační solidarity. Příspěvek na odměny, nákup materiálu a další provozní náklady.   50 000 Kč
16  Občanské poradenské středisko, o.p.s. (Náchod)  "Senioři dětem, děti seniorům" - nastartování větší angažovanosti ve prospěch seniorů a poukázání na mezigenerační propad. Příspěvek na materiál, služby a mzdy.   50 000 Kč
17  Petrklíč, z.s. - Lesní mateřská školka (Bzenec)  "Lesní babičky" - pravidelná setkávání dětí a seniorů z domácího prostředí i v ústavní péči, budování komunitního života v rámci mezigeneračních vztahů. Příspěvek na mzdy a materiál.   50 000 Kč
18  Kozodoj, z.s. (Karlovy Vary)  "Děti senioři a hipoterapie - propojení generací" - periodická setkání dvou skupin, dětí volnočasového kroužku Péče o koně a seniorů klubu Seniorita. Příspěvek na provozní náklady.   21 600 Kč
19  Instand - institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. (Karlovy Vary)  "Program 3G" - dobrovolnický mentoringový program, jehož smyslem je pomoci vytvořit bezpečně přátelský vztah dítěte/rodiny s jedním dospělým dobrovolníkem starším 50 let. Příspěvek na materiálové, nemateriálové a osobní náklady.   50 000 Kč
21  Tichý ostrov, z.s. (Dobřichovice)  "Tradice společně" - propojení senioů a dětí v rámci příprav tradičních svátků, Vánoc a Velikonoc. Příspěvek na mzdové náklady, nákup materiálu a na přizvané lektory.   33 000 Kč
24  V jednom domě (Praha-Zbraslav) Příspěvek na provoz mezigenerační školky.   100 000 Kč

 

Souhlasím se vším