Grantové řízení 001/2017 - PODPORA OSÔB S MENTÁLNÝM, FYZICKÝM ALEBO KOMBINOVANÝM POSTIHNUTÍM

16. 11. 2017

Děkujeme všem organizacím, které se přihlásily do historicky prvního grantu slovenské složky Nadace AGROFERT. Během hodnocení žádostí jsme si všimli, že ne všechny organizace vyplnily formulář žádosti dostatečně podrobně. Není nutné popsat popisem projektu několik stránek, myslete ale na to, že členové grantové komise o Vaší organizaci často slyší poprvé. Je tedy dobré popsat, čím se zabýváte, jaké služby nabízíte, jaká přesně je Vaše cílová skupina, s kolika klienty pracujete, apod.  Dobře vyplněná žádost má pak i větší šanci na úspěch.

Organizace, které získaly podporu Nadace AGROFERT, vítáme „v našem týmu“ a těšíme se na spolupráci. Za tým Nadace AGROFERT, Zuzana Tornikidis, ředitelka

Grantové řízení 001/2017 - PODPORA OSÔB S MENTÁLNÝM, FYZICKÝM ALEBO KOMBINOVANÝM POSTIHNUTÍM
Ev. číslo Název organizace (sídlo) Předmět žádosti Okres Kraj Schválená výše podpory
1 Social.Trans, n.o. zapísaný v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (Spišské Vlachy) kúpa FREEDOM BATH - sedacej vane - pre zlepšenie manipulácie s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu pri osobnej hygiene. Príspevok na kúpu vane Košice Východné Slovensko 3000 euro
2 Občianske združenie DAMI, reg. MVSR (Prešov) Podpora osôb s poruchami autistického spektra a i. - aplikovanie behaviorálnej analýzy.Príspevok na prevádzkové a mzdové náklady a na náklady na pomôcky a meteriálové vybavenie centra Prešov Východné Slovensko 5000 euro
3 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Humenné registrovaný (Humenné) Prevádzka dispečingu tzv. Call centra Slovenskéo Červeného kríža - telefonický kontakt s osamelo žijúcimi klientmi v domácom prostredí. Príspevok na mzdové a prevádzkové náklady Humenné Východné Slovensko 3000 euro
4 Slovenská únia sluchovo postihnutých, reg. MVSR (Humenné) Asistenčná služba pre sluchovo postihnutých - sprevádzanie pri kontakte s úradmi, lekármi. Príspevok na mzdové a prevádzkové náklady, na stravu Humenné, Michalovce Prešovský a Košický kraj 5000 euro
5 Občianske združenie Záleží nám, reg. MV SR (Bratislava) Pomoc rodinám s hendikepovaným dieťaťom - nevzdameto.sk - služby dobrovoľníkov cez unikátny portál. Príspevok na administratívne a prevádzkové náklady Bratislava pre celé Slovensko 5000 euro
6 Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., zapísaná v registry neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby OÚ Žilina (Žilina) Rozšírenie kapacity poskytovania terénnej formy sociálnej služby včasnej intervencie pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením v ranom veku (0-7 rokov) - návštevy rodín v domácom prostredí. Príspevok na mzdové a prevádzkové náklady, supervízia, pomôcky, hračky, informačné letáky Žilina Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj 5000 euro
7 RATA o.z. registrovaná MVSR (Rovinka) Sociálne začlenenie dieťaťa s poruchou autistického spektra (PAS) a jeho rodiny- všasná diagnostika, terapeutická intervencia Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA), školenie rodičov. Príspevok na mzdové a prevádzkové náklady Senec, Bratislava Bratislavský, Košický a Prešovský kraj 5000 euro
8 Centrum MEMORY, n.o., register neziskových organizácií - OÚ Bratislava (Bratislava) Inovatívne metódy v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovu chorobou - terapeutický program pre klientov denného pobytu, vzdelávací cyklus pre rodinných opatrovateľov. Bratislava Bratislavský kraj 6000 euro
9 CDKL5 Slovakia, občianske združenie registrácia MVSR (Bratislava) Terénna a ambulantná špeciálno-pedagogická intervencia. Príspevok na ročné mzdové náklady špeciálneho pedagóga - ambulantná aj terénna starostlivosť o deti v SR aj ČR so zriedkavým genetickým ochorením - mutácia CDKL génu, návštevy v domácom prostredí Bratislava Bratislavský kraj 5000 euro
10 Spišská katolícka charita, Cirkevná organizácia, registrácia Ministerstvo kultúry SR, cirkevný odbor (Spišská Nová Ves) Zabezpečenie prevádzkových nákladov v Dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej - mzdové náklady osôb starajúcich sa o klientov v sociálnom zariadení Spišská Nová Ves Žilinský samosprávny kraj, region Orava 4500 euro
11 Pomocníček o.z., občianske združenie, registrácia Ministerstvo vnútra SR (Sereď) Snoezelen miestnosť pre malých aj veľkých - náklady na zakúpenie kompletnho vybavenia miestnosti pre individuálne aj kolektívne terapie pre postihnuté deti. Sereď Trnavský kraj 5000 euro
12 Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, príspevková organizácia - nezisková organizácia, registrácia Ministerstvo školstva VV Š SR (Spišská Nová Ves) 1. Mzdové náklady na asistenta učiteľa pre žiakov s postihnutím, 2. náklady na materiálové vybavenie, edukačné pomôcky 3. zakúpenie rehabilitačných pomôcok Spišská Nová Ves Košický kraj 6000 euro
13 Súkromná základná škola waldorfská, registrácia Ministerstvo školstva SR (Bratislava) Podpora detí s mentálnym, fyzickým a kombinovaným postihnutím a ich rodín v rámci špeciálneho modulu vzdelávania a rozvoja vo waldorfskej škole - výskum,čiastočné pokrytie mzdových nákladov, doplnenie pomôcok, propagácia, Bratislava Bratislava 5000 euro
14 Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa-Štrkovec, registrácia Ministerstvo vnútra SR (Šoporňa-Štrkovec) Vybavenie obytných a spoločenských priestorov prijímateľov sociálnych služieb zariadením, kompnzačnými a edukačnými pomôckami - príspevok na zakúpenie nábytku Šaľa Trnavský kraj 6000 euro
15 Monika, OZ, registrácia Register poskytovateľov sociálnych služieb, re. MVSR ( (Močenok) 1. Poskytovanie sociálnych služieb seniorom v Zariadení pre seniorov s ambulantnou formou pobytu - dennou 2.Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby podľa zákova 448/2008 - poskytnúť seniorom s mentálnym a iným ťažkým zdravotným postihnutím možnosť navštevovať Zariadenie denne Šaľa, Nitra Nitriansky kraj 6000 euro
16 Viera-Láska-Nádlej, o.z. , reg. MVSR (Prešov) Čarovné ihrisko - vytvorenie exteriérového ihriska pre deti s viacnásobným postihnutím, zakúpenie špeciálnyh hracích prvkov Prešov Prešov 1000 euro