Nadace Agrofert

STIPENDIJNÍ PROGRAM NADACE AGROFERT PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

Stipendijní program určený
talentovaným a cílevědomým studentům veřejných vysokých škol v České republice.

Zaměření

Stipendijní program Nadace AGROFERT je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Stipendia  udělujeme mladým lidem, kteří chtějí ve svém životě dosáhnout konkrétních cílů a hledají akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání. Stipendia nabízíme rovněž stávajícím vysokoškolským studentů, kteří chtějí pokračovat ve studiu na veřejné vysoké škole, ovšem naráží na finanční překážky během studia.

Vybrané studenty se snažíme při splnění určitých studijních předpokladů podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali. Ke konci každého akademického roku studenty vždy požádáme o zhodnocení jejich dosavadní práce, a dokud budou zdárně pokračovat v tom, co si předsevzali, budeme je i nadále podporovat.

Stipendium je poskytováno na jeden školní rok s možností prodloužení v případě splnění podmínek daných poskytovatelem stipendia. V případě předčasného ukončení studia zaniká automaticky i nárok na již přiznané stipendium.

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ STIPENDIA

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující tato kritéria:

 1. Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR.
 2. Být studentem/hlásit se do bakalářského nebo magisterského studijního programu v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na VŠ).
 3. Student/uchazeč o VŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce).
 4. Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (doložit potvrzením o přiznání dávky, potvrzení vydá úřad státní sociální podpory).
 5. Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh.

Vybraní uchazeči mohou být následně pozváni k druhému kolu řízení – osobnímu pohovoru.

Udělením stipendia chceme stávající i budoucí studenty motivovat k tomu, aby překonali obavy z finanční zátěže spojené se studiem, na jimi vybrané školy se přihlásili a úspěšně je také vystudovali.


Postup pro žadatele

POSTUP PRO ŽADATELE

 1. Vyplňte „Přihlášku
 2. Napište esej (možnost vybrat si ze tří témat uvedených níže)
 3. Napište vlastní rukou (nikoliv na počítači ani psacím stroji) motivační dopis, kde se představíte, uvedete důvody, proč žádáte o stipendium a na základě čeho jste si vybral daný studijní obor
 4. Přiložte povinné přílohy - souhlas se zpracováním osobních údajů, esej, vlastnoručně psaný motivační dopis, potvrzení o studiu/potvrzení o přijetí na školu, kopie posledního vysvědčení/kopie indexu, kopie občanského průkazu, potvrzení ze sociální správy o sociálních poměrech rodiny (potvrzení o sociálních dávkách, zejména přídavku na dítě)
 5. Přihlášku se všemi přílohami zašlete na adresu Nadace AGROFERT.

Motivační dopis: Poznámka - Žadatel volně rozvede a vysvětlí důvody svojí přihlášky, svou rodinnou a sociální situaci, nastíní svůj postoj k budoucímu studiu a podpoře, o kterou nadaci žádá.

TÉMATA ESEJÍ 

 1. Moje tři přání pro Českou republiku.
 2. Quo vadis Česko? Jak se mohu osobně zapojit?
 3. Důležitost studia pro život vs. pracovní zkušenost

Rozsah: 600 slov

Proces žádosti

 

Všechny žádosti jsou nejdříve posouzeny radou Nadace AGROFERT. Vybraní uchazeči mohou být následně pozváni k druhému kolu řízení – osobnímu pohovoru. 

Často kladené otázky

 • Jaké studijní programy jsou podporovány? Bakalářské nebo magisterské?
  • Jsou podporovány jak bakalářské, tak magisterské programy/inženýrské programy.
 • Podporujete studium na veřejné nebo i soukromé vysoké škole?
  • Podporujeme studenty, kteří se hlásí či studují pouze na veřejných vysokých školách na území České republiky.
 • Jsou upřednostňovány určité studijní obory?
  • K žádnému upřednostňování nedochází. Cílem stipendijních programů je poskytnout stejnou šanci studentům s různým zaměřením i zájmy.
  • Podporujeme studenty, co se hlásí do I. ročníku VŠ i studenty z vyšších ročníků.
 • Je možné podat si přihlášku do programu o sociální stipendium i přesto, že jsem již obdržel/a jiné stipendium či máte stipendium od jiné nadace?
  • Ano, i v takovém případě se může student přihlásit. Budeme však vyžadovat upřesnění výše sociálního stipendia i výše stipendia z jiných nadací.
 • Co když jsem v minulosti nebyl pozván k pohovorům nebo jsem u pohovoru neuspěl? Mohu se do programu přihlásit znovu?
  • Ano, na výběrové řízení se můžete hlásit opakovaně. Výsledky z minulých ročníků nejsou brány v potaz. Nelze však zaručit lepší úspěšnost při opakovaném přihlášení.
 • Jaké jsou podmínky pro přijetí přihlášky do výběrového řízení?
  • Žadatelé musí splňovat následující podmínky:
   • Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR
   • Věk do 26 let
   • Být studentem/hlásit se do bakalářského nebo magisterského studijního programu v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na VŠ)
   • Student/uchazeč o VŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce).
   • Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (doložit potvrzením o přiznání dávky, potvrzení vydá úřad státní sociální podpory)
   • Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh.

    Sociální situace musí být doložená potvrzením o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starším než 3 měsíce, u studentů z dětských domovů je potřeba potvrzení, že jsou klienty dětského domova
     
 • Je při výběru uchazečů zohledňován jejich studijní průměr? V případě, že jsem již studentem vysoké školy, je zohledňován i studijní průměr ze střední školy?
  • V obou otázkách zní odpověď ano. Výběrová komise zohledňuje studijní průměry jak z vysoké, tak ze střední školy, a to z důvodu získání představy o dlouhodobých studijních výsledcích. Jedná se ale o jedno ze zohledňovaných kritérií.
 • Je moje přijímací esej důležitá?
  • Ano, je velice důležitá. Vypovídá o Vaší osobnosti, o Vašem uvažování, o Vaší schopnosti jasně formulovat myšlenky. Je podstatné, aby esej byla vaším osobním dílem. Je ovšem možné citovat, je však potřeba uvést autora a zdroj, jelikož si pravost textu ověřujeme a plagiátorství znamená okamžité vyřazení kandidáta z výběrového řízení.
 • Ovlivňuje šanci na získání stipendia včasnost podání přihlášky?
  • Nikoliv. Výběrová komise však může požadovat poskytnutí dodatečných informací o Vaší osobě, tudíž je jen ve vašem zájmu, podat přihlášky co nejdříve. 
 • Jaký je průběh přijímacího řízení?
  • V prvním kole výběrová komise pouze prostuduje a vyhodnotí písemnosti, které žadatelé zaslali. Následně mohou být vybraní uchazeči pozvání k osobním pohovorům.
 • V případě, že stipendium obdržím, postačí mi na veškeré finanční náklady nebo musím počítat i s vlastními finančními prostředky?
  • Poskytnuté stipendium představuje pouhý odhad celkové finanční sumy, kterou budete při svých studiích potřebovat.  Při odhadu vycházíme z celkových přepokládaných nákladů. V případě, že po přijetí na vysokou školu zjistíte, že výše stipendia je nedostatečná, můžete se na nás obrátit s žádostí o navýšení a v objektivních případech Vám přidělené stipendium můžeme navýšit.
 • Kdy a v jaké formě obdržím stipendijní částku?
  • Jakmile zahájíte svá studia, bude Vám částka připsána na Váš bankovní účet.
 • Je možné o stipendium požádat i v případě, že je vybraný studijní program víceletý?
  • Námi nabízenou finanční podporu můžete využívat po celou dobu zvoleného programu. Podpora však závisí na Vašich studijních výsledcích a aktivitách, které budou každý rok posuzovány. Není potřeba, abyste se každý rok hlásili do nového výběrového řízení. Stačí, když od Vás obdržíme doporučující dopis od jednoho z Vašich současných kantorů a výpis Vašeho studijního prospěchu a budete splňovat všechny podmínky uvedené pro přijetí do programu. Netýká se to však jiných studijních cílů. Rozhodnete-li se po ukončení magisterského programu pokračovat v doktorském studiu, nebo přestoupit na jiný studijní obor, budete se muset přihlásit do nového výběrového řízení. 
 • Jsou se stipendiem spojeny nějaké závazky?
  • Snažíme se stipendium poskytnout talentovaným mladým lidem, abychom jim dali příležitost k dosažení dobrého akademického vzdělání a k naplnění jejich životních cílů. Proto je důležité, aby se vybraní studenti cítili odpovědni vůči těm méně šťastným a snažili se své štěstí částečně vrátit prostřednictvím pomoci potřebným a pomoci budoucím uchazečům o stipendium.
 • Mohu získané stipendium využít i v případě, že se rozhodnu pro jinou univerzitu, než jsem uvedl/a v přihlášce?
  • Bohužel ne. Stipendium je udělováno pouze pro akademický rok/semestr a studijní program, který byl uveden ve Vaší přihlášce.
 • Co mám udělat pro to, abych dostal podporu i v dalším roce? Kdy mohu očekávat oznámení o další podpoře?
  • Po ukončení semestru projde každý student, který se rozhodne ve studiu pokračovat, hodnocením za účelem určení podpory na další roky. Nejedná se pouze o Vaše studijní výsledky, ale o to, zda se skutečně věnujete studiu a plníte univerzitní požadavky. 
 • Jelikož od Vás dostávám finanční podporu, je nutné, abych si uschoval nějaké účtenky či doklady? Jak Vám své finanční náklady dosvědčím?
  • V případě bezhotovostní úhrady za ubytování a stravování je třeba na konci semestru doložit potvrzení o ubytování/stravování ve školním zařízení v daném období. Náklady na dopravu je třeba doložit jízdními doklady. Náklady na stravování mimo školní zařízení je třeba doložit čestným prohlášením o měsíční výši výdajů.
 • Co mohu udělat pro to, abych získal podporu i v momentě, kdy dokončuji svůj studijní program a uvažuji o pokračování v navazujícím magisterském/doktorském studiu?
  • Poskytujeme podporu široké skupině nových studentů a víme, že se spousta z nich rozhodne ve studiu pokračovat a bude schopna si zařídit jiné finanční zdroje. Snažíme se však poskytnout i podporu studentům, kterým jsme již stipendium poskytli. Při výběru posuzujeme nejen celkový studijní potenciál uchazeče, ale hlavně dobu trvání a výši dosavadního stipendia a také studentovu celkovou aktivitu. Student, který se rozhodne pokračovat ve studiu a chce využít finanční podpory, musí nejpozději do 30. května daného roku předložit přihlášku spolu s:
  • Osobním shrnutím Vašich dosavadních zkušeností se studiem v novém prostředí.
  • Výkazem studijních výsledků za poslední dokončený semestr.
  • Motivačním dopisem o rozsahu A4, ve kterém vysvětlí, proč se rozhodl pokračovat v navazujícím studiu
  • Výkazem studijního prospěchu z předchozího studijního programu.