Nadace Agrofert

PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ rok 2019

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ 

Popis

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ – důraz je kladen zejména na podporu rozvoje dítěte, na podporu rodiny dítěte a na práci s rodinou. Upřednostňovány jsou dlouhodobé aktivity zaměřené na koncepční práci s cílovou skupinou.

Jaký typ aktivit Nadace podporuje:

- Odlehčovací služby
- Terénní a asistenční služby
- Odborné služby
- Stacionáře a pobytová zařízení pro děti/rodiny, pokud je i nadále zachován princip práce s rodinou

Zaměření

Cílové skupiny:
Děti a mládež do věku 18 let, u mentálně postižených klientů a klientů s těžkým kombinovaným postižením do 26 let
Osoby o děti pečující

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Nestátní neziskové organizace, s výjimkou nadací a nadačních fondů
 • Příspěvkové organizace

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

 • Organizace sídlící mimo území ČR
 • Organizace poskytující své služby mimo území ČR

Jaký typ nákladů Nadace podporuje:  

 • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, etc)
 • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek
 • Nákup edukačních pomůcek

Jaký typ nákladů Nadace nepodporuje:

 • Investiční náklady
 • Náklady na aktivity hrazené z dotací a příspěvků kraje, konkrétně např. doprovázení pěstounských rodin
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Postup pro žadatele

Datum uzávěrky:

 • Systém grantového řízení je otevřený, jednokolový.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 8. března 2019 v 16:00. Do tohoto data je nutné doručit žádost v elektronické podobě. V listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce, v každém případě je ale nutné zaslat do 8. března 2019 žádost v elektronické podobě.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději do dvou měsíců od uzavření grantové výzvy. Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.

 

Maximální možná výše příspěvku:  

300.000,- Kč na žadatele/projekt 

Období, na které je grant poskytován:  

12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni připsání finančního daru na účet organizace.)