Nadace Agrofert

Program PODPORA DĚTÍ S MENTÁLNÍM, FYZICKÝM ČI KOMBINOVANÝM HENDIKEPEM rok 2020

Otevřená grantová výzva Nadace AGROFERT Program PODPORA DĚTÍ S MENTÁLNÍM, FYZICKÝM ČI KOMBINOVANÝM HENDIKEPEM rok 2020

Zaměření programu:
Cílem programu „Podpora dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným
hendikepem“ je usnadnit v maximální možné míře péči o dítě v domácím prostředí.
Upřednostňovány jsou dlouhodobé aktivity zaměřené na koncepční práci s dítětem
a jeho rodinou.


Klíčová slova:

péče o dítě s hendikepem v domácím prostředí

prevence umístění dítěte do ústavní výchovy

péče o pečující

péče o další sourozence v rodině

 

Jaký typ aktivit Nadace podporuje:

Odlehčovací služby
Terénní a asistenční služby
Odborné služby
Stacionáře

 

Cílové skupiny:

Děti a mládež s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením do 26 let

Osoby o děti pečující, rodinní příslušníci

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Nestátní neziskové organizace, s výjimkou nadací a nadačních fondů
 • Příspěvkové organizace

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

 • Organizace sídlící mimo území ČR
 • Organizace poskytující své služby mimo území ČR

Jaký typ nákladů Nadace podporuje:

 • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, etc)
 • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek
 • Nákup edukačních pomůcek

Jaký typ nákladů Nadace nepodporuje:

 • Investiční náklady
 • Náklady na aktivity hrazené z dotací a příspěvků kraje, konkrétně např. doprovázení pěstounských rodin
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Postup pro žadatele

Datum uzávěrky:

 • Systém grantového řízení je otevřený, jednokolový.
  Uzávěrka příjmu žádostí je 14. února 2020.
 • Vyplněný formulář žádosti (s podpisem a razítkem žadatele) a příslušný rozpočet je nutné zaslat poštou i elektronicky.
 • Přílohy zasílejte pouze elektronicky.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději do dvou měsíců od uzavření grantové výzvy.
 • Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.


Maximální možná výše příspěvku:
300.000,- Kč na žadatele/projekt

Období, na které je grant poskytován:
12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení.

V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni připsání finančního daru na účet  organizace.)