OBECNÉ INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI

Nadace AGROFERT pomáhá především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život.
I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.

Slovenská republika: občané Slovenské republiky mohou v rámci tohoto fondu žádat o příspěvek na a) zdravotní a kompenzační pomůcky b) rehabilitační pobyty pro osoby nad 15let věku c) na odlehčovací a asistenční služby

 

 

O co LZE v rámci obecných individuálních žádostí žádat?

 • příspěvek na zdravotní a edukační pomůcky
 • příspěvek na odlehčovací a asistenční služby
 • příspěvek na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu /NIKOLIV OVŠEM NA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA PRO DĚTI INTEGROVANÉ DO BĚŽNÝCH TŘÍD/

Žádost lze podat 1x ročně. Platnost již přiznaného nadačního příspěvku je 12 měsíců ode dne schválení. 

O co NELZE v rámci obecných individuálních žádostí žádat?

 • příspěvek na automobil či jeho opravu 
 • příspěvek na pobyty v lázních a sanatoriích
 • příspěvek na ozdravné pobyty v zahraničí 
 • příspěvek na rekreace
 • příspěvek na handbike, monoski a další sportovní pomůcky 
 • příspěvek na úhradu dluhů a úvěrů
 • PŘÍSPĚVEK NA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA PRO DĚTI INTEGROVANÉ DO BĚŽNÝCH TŘÍD
 • sponzoring zdravých sportovců, umělců a jinak talentovaných mladých a úspěšných lidí
 • nadace nemůže poskytovat příspěvky zpětně (tady na zboží či služby, které žadatel již uhradil/zakoupil/absolvoval)

Postup pro žadatele

 1. Vyplňte formulář žádosti
 2. přiložte relevantní přílohy (zdravotní dokumentace, kopie průkazů ZTP/P, nabídka dodavatele požadovaného vybavení/pomůcky, položkový rozpočet, fotodokumentace, etc.
 3. Vyplněný formulář včetně příloh odešlete buď poštou na adresu: Nadace AGROFERT , Pyšelská 2, Praha 4 – Chodov, 149 00, případně emailem na adresu zadosti@nadaceagrofert.cz

Proces žádosti

PRO PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU:

V případě, že byla Vaše žádost o příspěvek vyřízena kladně, bude Vám poštou zaslána tzv. darovací smlouva. Tu, prosím, podepište a zašlete zpět na adresu Nadace. Po obdržení nadačního příspěvku nezapomeňte ve stanovené lhůtě zaslat na adresu Nadace doklady o využití příspěvku, tedy patřičné faktury a potvrzení, případně i fotodokumentaci. Pokud bude Nadace AGROFERT přispívat na Váš podúčet na Konto Bariéry, smlouvu podepisovat nebudete. Po obdržení příspěvku nám nezapomeňte zaslat doklady o využití příspěvku.

 • Dle stanov Nadace podléhají všechny individuální žádosti rozhodnutí Vědecké rady a schválení Správní rady Nadace.
 • Žádosti jsou předkládány k projednání 1x měsíčně.
 • Žádosti jsou přijímány průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci.
 • Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí příspěvku obdržíte emailem nejpozději do 60 dnů po zasedání rady, a to na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti.
 • V případě, že emailová adresa nebude uvedena, bude Vám rozhodnutí zasláno poštou.

Často kladené otázky

 • Zaslal/a jsem žádost do Fondu obecných individuálních žádostí. Kdy se bude moje žádost projednávat?
  • Žádosti přijímáme vždy ke konci měsíce, projednáváme je měsíc následující. Vyrozumění o přiznání/zamítnutí příspěvku obdržíte následně emailem nebo telefonicky. Není tedy třeba aktivně volat do nadace a ptát se, zda již byla Vaše žádost projednána.
 • Získal/a jsem příspěvek Nadace AGROFERT. Jak mám dále postupovat?
  • Většinu příspěvků proplácíme na účet dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb proti faktuře vystavené na Vaše jméno. Budete tedy požádán/a, abyste nám dodal/a následující údaje:
   • Název a adresu dodavatele
   • IČO /pokud se jedná o organizaci/
   • Číslo účtu dodavatele
  • Na základě těchto údajů Vám vystavíme darovací smlouvu, kterou Vám zašleme ve dvou vyhotoveních doporučeně na adresu uvedenou ve Vaší žádosti. Smlouvu překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT. K darovací smlouvě přiložte i fakturu vystavenou na Vaše jméno.
   Informujte, prosím, dodavatele, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva a faktura doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen v řádu 10 – 14 dní.
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat?
  • Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využil/a. Tedy např. dodací list, účtenky, faktury, apod
   • Fotodokumentaci
   • Stručný popis toho, zda/jak Vám příspěvek nadace pomohl
   • Vyúčtování musí být označeno jménem obdarovaného a číslem darovací smlouvy. 
 • Jaká je průměrná výše příspěvku z tohoto fondu? 
  • Výši příspěvku určuje nadace inidividuálně, nejčastěji se ale pohybuje kolem 25.000,- Kč. 
Souhlasím se vším