Nadace Agrofert

HASIČSKÝ FOND NADACE AGROFERT

Upozornění: Z důvodu extrémního nárůstu počtu nových žádostí během posledních několika týdnů je  příjem nových žádostí do Hasičského fondu uzavřen až do 31. srpna 2020. Děkujeme za pochopení! 

Záměrem Hasičského fondu je pomáhat profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením, a to formou jednorázových finančních příspěvků. Fond je plně financován z prostředků Nadace AGROFERT.

 

Zaměření

Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, vybavení či zařízení, na projekty, akce a aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti hasičského sportu práce s dětmi a mládeží organizace společenských, sportovních či kulturních aktivit v obci či regionu určených široké veřejnosti hasičské historie a tradic

Být hasičem není povolání, ale poslání. Kromě hašení požárů zasahují hasiči při povodních, živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a řadě dalších mimořádných událostí. A je jedno, zda se jedná o hasiče dobrovolné či profesionální. Hasičské sbory jsou také významnými hybateli společenského života obcí a k jejich činnosti patří i výchova mládeže, požární sport, organizace závodů, plesů a dalších sportovních a kulturních aktivit či péče o bohaté hasičské tradice a historii.

Nadace AGROFERT si práce hasičů velice váží a oceňuje ji. Proto v roce 2015 založila na jejich podporu Hasičský fond. Záměrem Hasičského fondu je napomáhat výše uvedeným aktivitám profesionálních i dobrovolných hasičských sborů, organizací a sdružení, a to formou jednorázových finančních příspěvků. Žádost o podporu mohou žadatelé podávat opakovaně, maximálně však jednu žádost ročně.

PRO KOHO JE PŘÍSPĚVEK Z HASIČSKÉHO FONDU URČEN

Příspěvek je určen pro profesionální i dobrovolné hasičské sbory, organizace a sdružení, které splňují následující podmínky:

 • prokazatelná aktivita v oblasti některé z výše uvedených hasičských činností, doložitelná výroční zprávou, účetní uzávěrkou, stanovami apod.
 • aktivní práce na zajištění dalších finančních zdrojů pro předmět žádosti působnost na území České republiky

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

 • Jednotka sborů dobrovolných hasičů (JSDHo, JSDHp) či její zřizovatel/obec
 • Sdružení, spolek,
 • Organizace dobrovolných hasičů organizovaná ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska či v České a Moravské hasičské jednotě
 • Jiný typ hasičské organizace, která má hasičskou a záchranářskou práci uvedenou ve stanovách (např. hasičská škola) Případně také rozpočtová organizace (HZS ČR) nebo podniková organizace (HZSp)
 • Do Hasičského fondu lze podat maximálně jednu žádost ročně! 

JAKÝ TYP NÁKLADŮ LZE Z HASIČSKÉHO FONDU HRADIT

 • Náklady na pořízení, opravu či renovaci záchranářské techniky a vybavení
 • Náklady spojené s hasičskými aktivitami pro děti a mládež
 • Náklady spojené s hasičským sportem

Případný nadační příspěvek je poskytován většinou formou úhrady faktury na bankovní účet dodavatele zboží/služby. S ohledem na délku procesu proplacení příspěvků doporučujeme vyjednat si s dodavatelem delší splatnost faktury, ideálně alespoň 21 dní. K proplacení lze zaslat i zálohovou fakturu. Je-li fakturovaná částka vyšší, nežli činí výše příspěvku, Nadace AGROFERT proplatí fakturu částečně – do výše schváleného příspěvku.

Z Hasičského fondu NELZE HRADIT

 • Náklady na aktivity mimo území České republiky
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně
 • Hasičský fond není určen k úhradě dluhů

Postup pro žadatele

INFORMACE O PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 • Žádosti jsou přijímány průběžně
 • Žádost MUSÍ být podána prostřednictvím formuláře Nadace AGROFERT určeného speciálně pro Hasičský fond.
 • Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím tohoto formuláře, nebudou Nadací AGROFERT projednány.
 • Žádost MUSÍ být doplněna o všechny povinné přílohy.
 • Žádost musí být podána buď v elektronické (lenka.marsova@nadaceagrofert.cz) nebo v listinné podobě.
 • Žádost je možné podat opakovaně, maximálně však jednou ročně.

Nadace AGROFERT si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět i bez uvedení důvodu.
Vybavení či materiál pořízené z příspěvku Nadace AGROFERT musí příjemce vlastnit min. následující 3 roky, odpovídá-li taková či vyšší životnost jeho povaze. V případě podpory projektu musí příjemce prokázat udržitelnost projektu na dobu min. 3 let.

Příjemce příspěvku musí ve stanovené lhůtě doložit způsob užití příspěvku (faktury, smlouvy, účty atd.). V případě nedoložení využití nadačního příspěvku nebo nesrovnalostí v doloženém plnění může Nadace AGROFERT vyžadovat vrácení až 100 % výše příspěvku.

Proces žádosti

Jednotlivé žádosti posuzuje odborná komise, která vydává doporučení pro správní radu Nadace Agrofert. O poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje správní rada Nadace Agrofert.