HASIČSKÝ FOND NADACE AGROFERT

Z důvodu velkého množství žádostí je od 26. května 2023 až do odvolání pozastaven příjem nových žádostí v Hasičském fondu Nadace AGROFERT. Jakmile budou aktuálně přijaté žádosti vyřízeny, bude příjem opět obnoven. Děkujeme za pochopení.

Záměrem Hasičského fondu je pomáhat profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením, a to formou jednorázových finančních příspěvků. Fond je plně financován z prostředků Nadace AGROFERT

 

Zaměření

Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, vybavení či zařízení, na projekty, akce a aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti hasičského sportu práce s dětmi a mládeží organizace společenských, sportovních či kulturních aktivit v obci či regionu určených široké veřejnosti hasičské historie a tradic

Být hasičem není povolání, ale poslání. Kromě hašení požárů zasahují hasiči při povodních, živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a řadě dalších mimořádných událostí. A je jedno, zda se jedná o hasiče dobrovolné či profesionální. Hasičské sbory jsou také významnými hybateli společenského života obcí a k jejich činnosti patří i výchova mládeže, požární sport, organizace závodů, plesů a dalších sportovních a kulturních aktivit či péče o bohaté hasičské tradice a historii.

Nadace AGROFERT si práce hasičů velice váží a oceňuje ji. Proto v roce 2015 založila na jejich podporu Hasičský fond. Záměrem Hasičského fondu je napomáhat výše uvedeným aktivitám profesionálních i dobrovolných hasičských sborů, organizací a sdružení, a to formou jednorázových finančních příspěvků. Žádost o podporu mohou žadatelé podávat opakovaně, maximálně však jednu žádost ročně.

PRO KOHO JE PŘÍSPĚVEK Z HASIČSKÉHO FONDU URČEN

Příspěvek je určen pro profesionální i dobrovolné hasičské sbory, organizace a sdružení, které splňují následující podmínky:

 • prokazatelná aktivita v oblasti některé z výše uvedených hasičských činností, doložitelná výroční zprávou, účetní uzávěrkou, stanovami apod.
 • aktivní práce na zajištění dalších finančních zdrojů pro předmět žádosti působnost na území České republiky

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

 • Jednotka sborů dobrovolných hasičů (JSDHo, JSDHp) či její zřizovatel/obec
 • Sdružení, spolek,
 • Organizace dobrovolných hasičů organizovaná ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska či v České a Moravské hasičské jednotě
 • Jiný typ hasičské organizace, která má hasičskou a záchranářskou práci uvedenou ve stanovách (např. hasičská škola) Případně také rozpočtová organizace (HZS ČR) nebo podniková organizace (HZSp)
 • Do Hasičského fondu lze podat maximálně jednu žádost ročně! 

JAKÝ TYP NÁKLADŮ LZE Z HASIČSKÉHO FONDU HRADIT

 • Náklady na pořízení, opravu či renovaci záchranářské techniky a vybavení
 • Náklady spojené s hasičskými aktivitami pro děti a mládež
 • Náklady spojené s hasičským sportem

Případný nadační příspěvek je poskytován většinou formou úhrady faktury na bankovní účet dodavatele zboží/služby. S ohledem na délku procesu proplacení příspěvků doporučujeme vyjednat si s dodavatelem delší splatnost faktury, ideálně alespoň 21 dní. K proplacení lze zaslat i zálohovou fakturu. Je-li fakturovaná částka vyšší, nežli činí výše příspěvku, Nadace AGROFERT proplatí fakturu částečně – do výše schváleného příspěvku.

Z Hasičského fondu NELZE HRADIT

 • Náklady na aktivity mimo území České republiky
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně
 • Hasičský fond není určen k úhradě dluhů

Postup pro žadatele

INFORMACE O PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 • Žádosti jsou přijímány průběžně
 • Žádost MUSÍ být podána prostřednictvím formuláře Nadace AGROFERT určeného speciálně pro Hasičský fond.
 • Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím tohoto formuláře, nebudou Nadací AGROFERT projednány.
 • Žádost MUSÍ být doplněna o všechny povinné přílohy.
 • Žádost musí být podána buď v elektronické (info@nadaceagrofert.cz) nebo v listinné podobě.
 • Žádost je možné podat opakovaně, maximálně však jednou ročně.

Nadace AGROFERT si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět i bez uvedení důvodu.
Vybavení či materiál pořízené z příspěvku Nadace AGROFERT musí příjemce vlastnit min. následující 3 roky, odpovídá-li taková či vyšší životnost jeho povaze. V případě podpory projektu musí příjemce prokázat udržitelnost projektu na dobu min. 3 let.

Příjemce příspěvku musí ve stanovené lhůtě doložit způsob užití příspěvku (faktury, smlouvy, účty atd.). V případě nedoložení využití nadačního příspěvku nebo nesrovnalostí v doloženém plnění může Nadace AGROFERT vyžadovat vrácení až 100 % výše příspěvku.

Proces žádosti

Jednotlivé žádosti posuzuje odborná komise, která vydává doporučení pro správní radu Nadace Agrofert. O poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje správní rada Nadace Agrofert.

Souhlasím se vším