Nadace Agrofert

Grantová výzva PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ rok 2019

„Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ 

Popis

Program „Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ je určen organizacím nabízejícím domácí hospicovou a paliativní péči na území České republiky.

Rozhodující kritéria:

 • Dostupnost pro terminálně nemocného pacienta (časová, odborná)
 • Dostupnost ošetřujícího lékaře 24/365
 • Dostupnost zdravotních sester 24/365
 • Důraz na sociální, psychologický a duchovní rozměr péče o pacienta i rodinu/pozůstalé
 • Územní rozsah poskytovaných služeb/množství doprovázených klientů
 • Dosavadní existence projektu
 • Kvalita specializovaného týmu
 • Kvalita poskytovaných služeb/reference

 

Systém grantového řízení je jednokolový.

Uzávěrka příjmu žádostí je 7.listopadu 2019 v 16:00 hod a proběhne současně elektronicky a v listinné podobě. Do tohoto data je nutné doručit vyplněný formulář žádosti (bez příloh) v elektronické podobě. U kompletní žádosti (včetně příloh) v listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce.

Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději do 90 dnů od uzavření grantové výzvy. Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.

Tento grant se řídí Všeobecnými grantovými podmínkami, které najdete na www.nadace-agrofert.cz
 

Maximální možná výše příspěvku:  300.000,- Kč na žadatele

Období, na které je grant poskytován:
12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni připsání finančního daru na účet organizace.)

V jaké měně jsou příspěvky přidělovány: Česká koruna

 • Neziskové organizace registrované v České republice
 • Žádat mohou pouze organizace, nikoliv jednotlivé organizační složky
 • Mzdové náklady na zdravotnický personál
 • Provozní náklady
 • Materiální vybavení domácích hospiců, především na zdravotnické a kompenzační pomůcky
 • Náklady na vzdělávání klíčových pracovníků
 • Nákup a servis automobilu
 • Investiční náklady
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně