Grant na podporu domácích hospiců 2022

Program „Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ je určen organizacím nabízejícím domácí hospicovou a paliativní péči na území České republiky.

Popis

Rozhodující kritéria:

 • Dostupnost pro terminálně nemocného pacienta (časová, odborná)
 • Dostupnost ošetřujícího lékaře 24/365
 • Dostupnost zdravotních sester 24/365
 • Důraz na sociální, psychologický a duchovní rozměr péče o pacienta i rodinu/pozůstalé
 • Územní rozsah poskytovaných služeb/množství doprovázených klientů
 • Dosavadní existence projektu
 • Kvalita specializovaného týmu
 • Kvalita poskytovaných služeb/reference

 

Datum uzávěrky:

 •  Systém grantového řízení je jednokolový.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 15. 7. 2022 v 16:00 hod a proběhne současně
  elektronicky a v listinné podobě. Do tohoto data je nutné doručit vyplněný
  formulář žádosti (bez příloh) v elektronické podobě. U kompletní žádosti
  (včetně příloh) v listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace
  AGROFERT nejpozději do 90 dnů od uzavření grantové výzvy. Úspěšným
  žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.
 • Tento grant se řídí Všeobecnými grantovými podmínkami, které najdete na
  www.nadace-agrofert.cz

Maximální možná výše příspěvku:
300.000,- Kč na žadatele

Období, na které je grant poskytován:
12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je
uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na
vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni
připsání finančního daru na účet organizace.)
V jaké měně jsou příspěvky přidělovány:

PRO KOHO JE GRANT URČEN

 • Neziskové organizace registrované v České republice
 • Žádat mohou pouze organizace, nikoliv jednotlivé organizační složky

CO LZE HRADIT

 • Mzdové náklady na zdravotnický personál  
 • Provozní náklady  
 • Materiální vybavení domácích hospiců, především na zdravotnické a kompenzační pomůcky
 • Náklady na vzdělávání klíčových pracovníků Nákup a servis automobilu

CO NELZE HRADIT

 • Investiční náklady
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně
Souhlasím se vším