Fond: Rehabilitace pro děti/pacienty s postižením mozku

Fond REHABILITACE je speciální program určený k financování rehabilitační péče pacientů s DMO a jiným získaným postižením mozku. 

 

 

Zaměření

Speciální fond REHABILITACE je určen rodinám pečujícím o děti/pacienty s DMO nebo jiným získaným postižením mozku. Příspěvky z tohoto fondu lze využít k financování rehabilitační péče.   

Pro koho je příspěvek z nadačního fondu určen:

Příspěvek je určen pro pacienty a jejich pečovatele, kteří splňují následující podmínky:

 • Kompletní rodina nebo osamělý rodič, příp. pěstoun pečující o dítě/dospělého s DMO či jiným postižením mozku, potýkající se s napjatým rodinným rozpočtem
 • Aktivní zájem o dítě/pacienta, jeho rozvoj, léčbu, rehabilitaci a vzdělávání
 • Aktivní snaha o finanční a hmotné zajištění rodiny (zaměstnaní, aktivně hledající zaměstnání, případně ti, kteří se i přes nemožnost zaměstnání snaží o zlepšení finanční situace rodiny)
 • Aktivní spolupráce na léčbě a rozvoji dítěte/pacienta
 • Bez závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách
 • Trvalé bydliště v České republice

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Rodič nebo zákonný zástupce dítěte
 • Pacient s postižením mozku

Pro koho není příspěvek z nadačního fondu určen:

 • Rodiny nespadající do kategorie rodin potýkajících se s napjatým finančním rozpočtem 
 • Rodiny, které svoji tíživou situaci aktivně neřeší, spoléhají se pouze na sociální dávky a pomoc ostatních
 • Rodiny, které nejeví celoroční zájem o rehabilitaci a léčbu svých dětí/dospělých pacientů
 • Občané jiných států než ČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 • Příspěvek na intenzivní rehabilitační péči /lázeňské pobyty, ambulantní péče/
 • Příspěvek na pravidelnou ambulantní rehabilitační péči
 • Příspěvek na hipoterapii - POUZE U CERTIFIKOVANÝCH PROVOZOVATELŮ

O CO NELZE ŽÁDAT:

 • Příspěvek na léčbu v zahraničí
 • Příspěvek na operace
 • Příspěvek na tzv. léčbu kmenovými buňkami/buněčná terapie
 • Příspěvek na rehabilitační pomůcky /lze žádat v rámci Fondu obecných individuálních žádostí/
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně, nelze tedy žádat na úhradu služeb/pomůcek, které již byly zaplaceny. 

Postup pro žadatele

 1. Žádosti jsou přijímány během celého roku
 2. Žádost MUSÍ být podána prostřednictvím formuláře Nadace AGROFERT určeného speciálně pro Fond na podporu rodičů-samoživitelů v nouzi
 3. Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím tohoto formuláře, nebudou Nadací AGROFERT projednány.
 4. Žádost MUSÍ být doplněna o všechny povinné přílohy (viz formulář)
 5. Žádost musí být podána buď emailem (zadosti@nadaceagrofert.cz) nebo poštou
 6. O schválení či zamítnutí žádosti budete informování telefonicky nebo emailem, případně poštou. 
 7. Nadace AGROFERT si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět i bez uvedení důvodu.

Proces žádosti

BYL MI PŘIZNÁN PŘÍSPĚVEK NADACE AGROFERT. CO SE BUDE DÍT DÁLE:

 • Většina příspěvků je vyplácena proti faktuře poskytovatele rehabilitace, tedy na účet zdravotnického zařízení, u kterého Vaše dítě rehabilitaci postoupí. 
 • Po schválení příspěvku budete vyzvání, abyste doložili potřebné informace, tedy název zdravotnického zařízení, adresu, IČO, číslo účtu, variabilní symbol, apod. Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vytvoření darovací smlouvy – bez těchto údajů nebude možné příspěvek proplatit!
 • Darovací smlouvu k podpisu Vám zašleme teprve poté, co nám poskytnete všechny nutné údaje.
 • K proplacení příspěvku je nutné doručit Nadaci AGROFERT fakturu k proplacení vystavenou na jméno dítěte, resp. jeho zákonného zástupce. Fakturu lze dodat v písemné nebo elektronické podobě.
 • Prosím mějte na paměti, že od doby, kdy pošta doručí Vámi podepsanou darovací smlouvu a fakturu na adresu nadace, do doby, než bude příspěvek připsán na účet příjemce, uplyne v průměru 10 – 14 dní! Není přitom v časových možnostech nadace informovat jednotlivé žadatele o průběhu proplacení příspěvku.
 • Po vyplacení příspěvku budete mít povinnost doložit nadaci, že jste finance skutečně využil/a k tomu, k čemu byly určeny. Bude tedy třeba doložit:
  • Závěrečnou zprávu poskytovatele rehabilitace
  • Vaše osobní zhodnocení absolvovaného pobytu/rehabilitace (stačí svými slovy zhodnotit průběh rehabilitace a Vámi pozorované výsledky, přibližně na jednu stránku)
  • U ambulantních forem rehabilitace: potvrzení o uskutečněných rehabilitacích/docházka

Často kladené otázky

 

 • Podala jsem žádost do Fondu REHABILITACE. Jak dlouho bude trvat její projednání?
  • Žádosti přijímáme vždy ke konci měsíce, v následujícím měsíci pak projednáváme. O výsledku Vás budeme informovat do 14 dnů ode dne projednání žádosti.  
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?
  •  Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Závěrečnou zprávu poskytovatele rehabilitace
   • Vaše osobní zhodnocení absolvovaného pobytu/rehabilitace (stačí svými slovy zhodnotit průběh rehabilitace a Vámi pozorované výsledky, přibližně na jednu stránku)
   • U ambulantních forem rehabilitace: potvrzení o uskutečněných rehabilitacích/docházka
   • U nákupu rehabilitačních pomůcek: fotodokumentace a kopie dodacího listu
   • Fotodokumentaci
Souhlasím se vším