Fond pro rodiče samoživitele

Fond pro rodiče samoživitele je ojedinělým projektem Nadace AGROFERT zaměřeným na podporu jedné ze skupin obyvatel nejvíce ohrožené chudobou. Fond podporuje osamělé rodiče  samoživitele žijící v domácnosti s jedním či více dětmi. Cílem fondu je pomoci aktivním maminkám a tatínkům v jejich snaze najít východisko z tíživé životní situace a vrátit chod rodiny do "normálních kolejí".

UPOZORNĚNÍ: Nově lze do Fondu pro samoživitele podat žádost maximálně dvakrát. Druhá žádost může být podána nejdříve 12 měsíců od vyplacení prvního příspěvku. 

POZNÁMKA: Milé maminky, milí tatínkové, chápeme, že se nacházíte ve složité životní situaci, i přesto Vás žádáme, abyste se k nám chovali s respektem a základní slušností. Vyhrazujeme si právo nereagovat na emaily, které neobsahují minimálně pozdrav a podpis, případně i poděkování. Mějte, prosím, na paměti, že naše pomoc je nenároková. 

Do Fondu pro samoživitele mohou své žádosti zasílat i matky s dětmi, které utekly z těch oblastí Ukrajiny, kde se v současné době bojuje. Stačí vyplnit formulář (níže ke stažení v zeleném bloku) a přiložit kopie/scany cestovních pasů a platných víz žadatelky a dětí. Žádost zasílejte elektronicky na info@nadaceagrofert.cz, případně poštou na adresu Nadace AGROFERT, Pyšelská 2, Praha 4, 149 00. 

Zaměření

Fond pro rodiče samoživitele je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určen osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické, adoptivní či v pěstounské péči (žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky, resp. odměnu pěstouna). Podporuje matky a otce /případně prarodiče/, kteří se bez svého výrazného zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit.Fond je financován z prostředků Nadace AGROFERT a platu pana Andreje Babiše, předsedy správní rady Nadace AGROFERT. 

Záměrem Fondu je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to nejčastěji formou jednorázového příspěvku. Vyjímečně lze poskytnout příspěvek krátkodobý až střednědobý. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.

Nově lze do Fondu pro samoživitele podat žádost maximálně dvakrát. Druhá žádost může být podána nejdříve 12 měsíců od vyplacení prvního příspěvku. V případě, že žadatel podává druhou žádost v pořadí, přiloží k ní i kopii Závěrečné zprávy a vyúčtování dříve posyktnutého příspěvku. 

 

  Ke stažení: Závěrečná zpráva – Fond pro rodiče samoživitele | Vyúčtování – Fond pro samoživitele  

 

Pro koho je příspěvek z nadačního fondu určen:

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, které splňují následující podmínky:

 • Jsou osamělí (samotný rodič žijící s dětmi v samostatné domácnosti, bez partnera či ekonomicky aktivních rodinných příslušníků)
 • Projevují aktivní zájem o dítě, jeho rozvoj a vzdělávání
 • Aktivně se snaží o finanční a hmotné zajištění rodiny (upřednostňováni jsou rodiče pracující a rodiče, kteří z vážných objektivních důvodů pracovat nemohou)
 • Aktivně spolupracují s patřičným sociálním odborem orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či prověřenou neziskovou organizací působící v oblasti péče o dítě/sanace rodiny/pomoci sociálně slabým rodinám
 • Jsou nekuřačky/nekuřáci, bez závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách
 • Mají trvalé bydliště v České republice
 • Minimálně jedno dítě žijící s rodičem ve společné domácnosti je mladší 15ti let (starší děti mají možnost podat si přihlášku do Stipendijního fondu Nadace AGROFERT)
 • Příspěvek Nadace AGROFERT jim pomůže překlenout konkrétní krizovou situaci

Kdo může podat žádost:

 • žadatel/ka ve spolupráci se sociální pracovnicí
 • sociální pracovník/ice 
 • rodiče dětí s průkazem ZTP/P nad 18 let věku 
 • pěstounské samoživitelské rodiny 

 

Pro koho není příspěvek z nadačního fondu určen:

 • Žijí ve společné domácnosti s partnerem, ať už se jedná o biologického otce dětí či nikoliv
 • Žijí ve společné domácnosti se zletilými dětmi, které nestudují ani nepracují (netýká se zletilých dětí s postižením, držitelů ZTP/P)
 • Svoji tíživou situaci aktivně neřeší, spoléhají se pouze na sociální dávky a pomoc ostatních
 • Nejeví zájem o vzdělávání a mimoškolní aktivity svých dětí
 • Není občanem ČR nebo v ČR dlouhodobě nežije a nepracuje 

Jaký typ nákladů lze z Fondu hradit:

 • Náklady na bydlení (nájemné, energie)
 • Náklady na školní aktivity dětí na základní škole a na školní aktivity dětí do 15ti let studujících na víceletých gymnáziích
 • Náklady na mimoškolní aktivity dětí v případě, že daná aktivita zásadním způsobem přispěje k sociálnímu začlenění dítěte
 • Náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci dítěte
 • Náklady na asistenční a odlehčovací služby
 • Náklady na vzdělávání/rekvalifikaci, v případě, že se jedná o vzdělání nutné k získání zaměstnání matky
 • Příspěvky na vybavení bytu poskytujeme pouze výjimečně v konkrétních odůvodněných případech (nikoliv na výměnu starého nábytku za nový). 

 

Jaký typ nákladů nelze z Fondu hradit:

 • Náklady na studium na SOU, středních školách /2  - 4 letých/, VOŠ a vysokých školách - tyto děti mají možnost požádat o podporu v rámci Stipendijního fondu Nadace AGROFERT. 
 • Investiční náklady
 • Náklady na pořízení automobilu
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně
 • Fond není primárně určen k úhradě dluhů. Pomoc s úhradou dluhů lze poskytnout pouze zcela výjimečně, a to především v případech, kdy se jedná o finanční závazky způsobené třetí osobou (nikoliv žadatelem), bez vědomí žadatele/lky.

Postup pro žadatele

 1. žádosti jsou přijímány během celého roku
 2. žádost MUSÍ být podána prostřednictvím formuláře Nadace AGROFERT určeného speciálně pro Fond na podporu rodičů-samoživitelů v nouzi
 3. Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím tohoto formuláře, nebudou Nadací AGROFERT projednány.
 4. Žádost MUSÍ být doplněna o všechny povinné přílohy, především o doporučení pracovníka/nice OSPOD či jiného pracovníka sociálních služeb. 
 5. Žádost musí být podána buď emailem (zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz) nebo poštou. Pokud zasíláte emailem, prosíme o zaslání formuláře ve formátu World, naskenujte pouze strany s vlastnoručními podpisy. 
 6. Žádost je možné podat maximálně dvakrát.V případě, že žadatel podává druhou žádost v pořadí, přiloží k ní i kopii Závěrečné zprávy a vyúčtování dříve posyktnutého příspěvku. 
 7. Nezapomeňte nás informovat, pokud v průběhu projednávání žádosti změníte adresu, emailovou adresu nebo telefonní kontakt! 
 8. O schválení či zamítnutí žádosti budete informování telefonicky nebo emailem. Pokud se pracovnici nadace nepodaří Vás delší dobu telefonicky kontaktovat, budete vyrozuměni písemně, a to na korespondenční adresu uvedenou v žádosti.
 9. Nadace AGROFERT si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět i bez uvedení důvodu.

Proces žádosti

BYL MI PŘIZNÁN PŘÍSPĚVEK NADACE AGROFERT. CO SE BUDE DÍT DÁLE:

Většina příspěvků je vyplácena na účet dodavatele služby, tedy na: 

 • Účet pronajímatele bytu, v případě poskytnutí příspěvku na bydlení
 • Účet dodavatele energií, v případě poskytnutí příspěvku na platbu elektřiny, plynu, vody
 • Na účet školy či školní jídelny, v případě poskytnutí příspěvku na obědy či školní aktivity dítěte
 • Na účet organizace, která nabízí zájmové kroužky, v případě poskytnutí příspěvku na mimoškolní aktivity dětí
 • Proti faktuře dodavatele/prodejce, v případě poskytnutí příspěvku na nábytek a další vybavení bytu

Ve všech těchto případech budete vyzvání, abyste doložili potřebné informace, tedy název organizace/jméno pronajímatele, adresu, IČO, číslo účtu, variabilní symbol, apod. Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vytvoření darovací smlouvy – bez těchto údajů nebude možné příspěvek proplatit!

 • Pokud bude příspěvek vyplácen na Váš osobní účet, bude třeba doložit potvrzení o účtu, ze kterého bude patrné, že účet je skutečně veden na Vaše jméno.
 • Darovací smlouvu k podpisu Vám zašleme teprve poté, co nám poskytnete všechny nutné údaje.

Prosím mějte na paměti, že od doby, kdy pošta doručí Vámi podepsanou darovací smlouvu zpět na adresu nadace, do doby, než bude příspěvek připsán na účet příjemce, uplyne v průměru 10 – 14 dní! Není přitom v časových možnostech nadace informovat jednotlivé žadatele o průběhu proplacení příspěvku.

Po vyplacení příspěvku budete mít povinnost doložit nadaci, že jste finance skutečně využil/a k tomu, k čemu byly určeny. Bude tedy třeba doložit:

 • V případě poskytnutí příspěvku na bydlení: potvrzení pronajímatele bytu, že byt i nadále obýváte, a že poskytnutý příspěvek použil k platbě nájmu
 • V případě poskytnutí příspěvku na platbu elektřiny, plynu, vody: potvrzení pronajímatele bytu, že byt i nadále obýváte
 • V případě poskytnutí příspěvku na obědy či školní aktivity dítěte: vyúčtování spotřebovaných obědů, potvrzení o účasti na školní akci
 • V případě poskytnutí příspěvku na mimoškolní aktivity dětí: potvrzení o docházce dítěte na kroužek
 • V případě poskytnutí příspěvku na nábytek a další vybavení bytu: kopii dodacího listu a fotodokumentaci

 • Dále budete vyzvána, abyste vyplnila závěrečnou zprávu – formulář závěrečné zprávy je ke stažení zde

Často kladené otázky

 • Kdo je samoživitel/ka?
  • Samoživitel/ka je osoba, která žije pouze s dětmi (tedy nikoliv s partnerem) a o děti se také sám/sama stará. Samoživitelem tedy NENÍ  ten, kdo žije ve společné domácnosti s práceschopným, přitom ale nepracujícím partnerem. 
 • Je možné podat žádost do Fondu pro rodiče samoživitele, pokud žije rodič s partnerem nebo s rodiči?
  • Fond pro samoživitele je určen pro osamělé rodiče, tedy osoby bez partnera/rky či manžela/lky. Pokud tedy žije žadatel v partnerském svazku, žádost do tohoto fondu podat nemůže.
  • Pokud žije žadatel/ka s rodiči, žádost lze podat. Do celkového přehledu příjmů v žádosti pak uveďte příjmy celé rodiny, tedy i rodičů, sourozenců, apod.
 • Je něco, na co bych si při vyplňování žádosti měla dát pozor?
  • V žádosti opravdu popište situaci rodiny. Nestačí napsat pouze např. "Bydlí s dětmi v azylovém domě", je třeba popsat okolnosti, které k této skutečnosti vedly a také to, jak se rodina snaží svoji situaci řešit!  V žádosti uvádějte pravdivé informace, i když nemluví zrovna ve prospěch žadatele. Uvedení nepravdivých informací je důvodem k okamžitému zamítnutí žádosti! 
 • Povinnou přílohou žádosti je vyjádření sociální pracovnice. Co by mělo obsahovat?
  • Vyjádření sociální pracovnice by v ideálním případě mělo obsahovat:
   • Popis rodinné situace, tedy popis krizové situace, ve které se právě žadatel nachází a okolností, které ke vzniku této situace vedly
   • Potvrzení faktu, že se jedná o osamělého rodiče, tedy osobu, která nežije v partnerském stavu
   • Popis vztahu k dětem,  přístupu k výchově a vzdělávání dětí
   • Popis/zhodnocení finanční situace
   • Přínos případného nadačního příspěvku pro žadatele/lku a jeho/její rodinu
 • Povinnou přílohou žádosti je vyjádření školy/školky. Co by mělo obsahovat?
  • Docházka
  • Chování ve škole/školce
  • Úroveň hygienických návyků
  • Chování v kolektivu
  • Spolupráce s rodiči
  • Péče rodičů
 • Pokud žádám o příspěvek na nájem, musím doložit i rozhodnutí o schválení/zamítnutí dávky Mimořádné okamžité pomoci. Proč?
  • Vzhledem k tomu, že ÚŘAD PRÁCE má možnost dávku (MOP)na úhradu tzv. jistiny poskytnout, měla by žádost k ÚP být prvním krokem žadatele při řešení složité bytové situace. Příspěvky Nadace AGROFERT nejsou určeny k tomu, aby tyto dávky nahrazovaly!
 • Proč nelze žádat o příspěvek na náklady spojené se středoškolským studiem  dítěte?
  • Děti nad 15let si již plně uvědomují finanční situaci rodiny. Zároveń jsou ve věku, kdy jsou schopny si mnohé samy zařídit. Stiendium Nadace AGROFERT je zcela anonymní, nijak tedy nezhorší začlenění dětí do kolektivu. Stipendium učí děti samostatnosti, finanční gramotnosti, empatii a významu rodinné soudržnosti. 
 • Fond je určen pro rodiče vychovávající děti do 15 let. Vychovávám dítě nad 15 let se zdravotním postižením. Mohu žádat o příspěvek?
  • Pokud vychováváte dítě se závažným postižením, které vyžaduje celodenní péči, pak můžete žádat i v případě, že je vaše dítě starší 15ti let. V tomto případě můžete podat žádost sama. 
 • Podala jsem žádost do Fondu pro samoživitele. Jak dlouho bude trvat její projednání?
  • Žádosti projednáváme v pořadí, jak do nadace přicházejí. Pokud jste zaslala žádost kompletní /nechybí žádné přílohy/, bude zařazena k projednání. O schválení/zamítnutí žádosti Vás budeme informovat telefonicky, případně emailem.
 • Získala jsem příspěvek Nadace AGROFERT na kauci a nájem. Jak mám dále postupovat?
  • Najděte si konkrétní byt k pronájmu
  • Nechte si vystavit alespoň návrh nájemní smlouvy.
  • Ta musí obsahovat:
   • jméno a adresu pronajímatele bytu
   • IČO /pokud se jedná o organizaci/
   • adresu bytu, který Vám pronajímatel bude pronajímat
   • číslo účtu pronajímatele bytu a doklad o vedení účtu na jeho/její osobu
  • Nájemní smlouvu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
  • Doporučeně /na adresu uvedenou v žádosti/ obdržíte dvě vyhotovení darovací smlouvy.
  • Obě vyhotovení smlouvy překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT.
  • Informujte pronajímatele bytu, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet pronajímatele v řádu 10 – 14 dní.
 • Získala jsem příspěvek Nadace AGROFERT na vybavení bytu. Jak mám dále postupovat?
  • Najděte si konkrétního dodavatele/obchod/internetový obchod nábytku/zařízení
  • Nechte si vystavit fakturu na Vaše jméno
  • Fakturu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
  • Na základě této faktury Vám vystavíme darovací smlouvu. Tu Vám zašleme ve dvou vyhotoveních doporučeně poštou na adresu uvedenou ve Vaší  žádosti.
  • Obě vyhotovení smlouvy překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT.
  • Informujte dodavatele, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet dodavatele v řádu 10 – 14 dní.
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?
  • Zašleme Vám formulář Závěrečné zprávy. Tu, prosím, vyplňte cca 3 měsíce poté, co obdržíte příspěvek a zašlete zpět do Nadace AGROFERT. Tato zpráva slouží jako zpětná vazba pro Nadaci AGROFERT, prosíme Vás tedy především o popis toho, jak Vám námi poskytnutý příspěvek pomohl, kam Vás posunul.
  • Mimo závěrečné zprávy máte povinnost zaslat nám ještě vyúčtování. Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využila. Tedy např. potvrzení pronajímatele bytu, že finance obdržel a využil je na úhradu Vašeho nájmu, dodací list vybavení bytu/nábytku, účtenky, faktury, apod
   • Fotodokumentaci

Partneři

 

Souhlasím se vším