AUTOMOBIL PRO HENDIKEPOVANÉ

V rámci tohoto fondu mohou individuální žadatelé žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí s hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

UPOZORNĚNÍ: Nejbližší uzávěrka příjmu žádostí je 3. dubna 2023. 

Upozorňujeme žadatele, že nadace v žádném případě neposkytuje příspěvky na již uzavřené kupní, resp. úvěrové smlouvy na automobily. Pokud jste automobil již zakoupili, není možné žádat na jeho doplacení, ani na splátku uzavřené úvěrové smlouvy! 

Postup pro žadatele

 1. formulář vyplňte
 2. přiložte relevantní přílohy (zdravotní dokumentace, kopie průkazu ZTP/P, nabídka dodavatele požadovaného vybavení/pomůcky, položkový rozpočet, fotodokumentace, etc)
 3. vyplněný formulář včetně příloh odešlete buď poštou na adresu: Nadace AGROFERT, Pyšelská 2, Praha 4 – Chodov, 149 00, případně emailem na adresu zadosti@nadaceagrofert.cz. Do zprávy emailu uveďte název "ŽÁDOST - FOND AUTOMOBIL".

Proces žádosti

Uzávěrky příjmu v roce 2023: 3.dubna, 18.srpna a 1.prosince 2023. 

 POSTUP PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI
Dle stanov Nadace podléhají všechny individuální žádosti rozhodnutí Vědecké rady a schálení Správní rady Nadace. Žádosti jsou předkládány k projednání vždy měsíc náseldující po uzávěrce příjmu žádostí. Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí příspěvku odbržíte emailem nejpozději do 60 dnů po zasedání rady, a to na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti. V případě, že emailová adresa nebude uvedena, bude Vám rozhodnutí zasláno poštou.

PRO PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU:

V případě, že byla Vaše žádost o příspěvek vyřízena kladně, bude Vám poštou zaslána tzv. darovací smlouva. Tu, prosím, podepište a zašlete zpět na adresu Nadace. Po obdržení nadačního příspěvku nezapomeňte ve stanovené lhůtě zaslat na adresu Nadace doklady o využítí příspěvku, tedy patřičné faktury a potvrzení, případně i fotodokumentaci. Pokud bude Nadace AGROFERT přispívat na Váš podúčet na Konto Bariéry, smlouvu podepisovat nebudete. Po obdržení příspěvku nám nezapomeňte zaslat doklady o využití příspěvku.

 

Často kladené otázky

Jaká je maximální výše příspěvku, o který lze žádat?

 • Maximální výše příspěvku ve Fondu Automobil je 50.000,- Kč. 

V darovací smlouvě je stanovena povinnost zaslat ve stanovené době do nadace vyúčtování, resp. doložení využití daru. Co má takové vyúčtování obsahovat? 

 • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využil/a. Tedy např. dodací list/předávací protokol
 • Fotodokumentaci
 • Kopii velkého technického průkazu
 • Stručný popis toho, zda/jak Vám příspěvek nadace pomohl
 • Vyúčtování musí být označeno jméno obdarovaného a číslem smlouvy. 

Pořídil/a jsem si automobil s pomocí finančního daru od Nadace AGROFERT. Jak dlouho musím pořízený automobil vlastnit?

Automobil pořízený z nadačního příspěvku je nutné mít v držení:

 • 3 roky, pokud jste zakoupil/a již ojetý automobil
 • 5 let, pokud jste zakoupil/a nový automobil

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nuceni v této době automobil prodat či převést na jiného majitele, informujte o tom předem pracovníky Nadace AGROFERT!