Nadace Agrofert

Grantová výzva Nadace AGROFERT PODPORA PÉČE O SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ rok 2018

11. 6. 2018

Zaměření programu: 

Program „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ je určen organizacím rozvíjejícím svoji činnost v oblasti péče o seniory a podporujícím osoby pečující o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí.

 

Rozhodující kritéria:

 • Důraz na odlehčovací služby pro osoby pečující o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí
 • Dlouhodobá a systematická práce s klienty 
 • Prevence umístění seniorů do dlouhodobé ústavní péče, resp. aktivity umožňující návrat seniora umístěného v ústavním zařízení do rodinného prostředí 

 

 

Jaký typ aktivit nadace podporuje:

 

 • Odlehčovací služby 
 • Terénní a asistenční služby
 • Odborné služby
 • Stacionáře

 

Jaký typ nákladů Nadace podporuje:

 

 • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, etc)
 • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek
 • Vzdělávání odborného personálu
 • Náklady na nutné stavební úpravy a vybavení (pouze u nemovitostí, jejichž majitelem je žadatel)
 •  Nákup vozové techniky, náklady spojené s provozem vozové techniky 

 

Jaký typ nákladů Nadace nepodporuje:

 

 • Investiční náklady
 •  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

 

 

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Nestátní neziskové organizace

 

 

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

 • Organizace sídlící mimo území ČR
 • Organizace poskytující své služby mimo území ČR

  

Cílové skupiny:

 • Senioři
 • Osoby o seniory pečující

 

 

 

Informace o uzávěrkách

 

Datum uzávěrky:

 • Systém grantového řízení je jednokolový.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 10. 7. 2018 v 16:00 hod. Do tohoto data je nutné doručit žádost v elektronické podobě. V listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce, v každém případě je ale nutné zaslat do 10. 7. 2018 žádost v elektronické podobě.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději do 90 dnů od uzavření grantové výzvy. Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.

 

Maximální možná výše příspěvku:

 

300.000,- Kč na žadatele

 

 

Období, na které je grant poskytován:

 

12 měsíců

 

(Jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace bude dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni připsání finančního daru na účet organizace.)

 

V jaké měně jsou příspěvky přidělovány: Česká koruna